Brivo Privacy- en Beveiligingsbeleid

Ingangsdatum: 19 oktober 2021

Bij Brivo® zijn privacy en beveiliging kernelementen van onze Dienst. Daarom zijn wij ons altijd bewust van en respecteren wij de privacy en vertrouwelijkheid van personen die de websites van Brivo bezoeken (“Bezoekers”). Brivo Systems LLC en haar dochterondernemingen worden hier gezamenlijk “Brivo” genoemd.

Dit Privacy- en Beveiligingsbeleid (het “Privacybeleid”) beschrijft de privacypraktijken van Brivo met betrekking tot de algemene bedrijfspraktijken en het gebruik van de websites van het Bedrijf (gezamenlijk de “Website”). Door de Website te bezoeken en/of ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en opslaan van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid. Voor alle persoonlijke informatie die wij van klanten ontvangen via hun gebruik van onze Brivo Systemen en Services, raadpleegt u onze afzonderlijke Brivo Services Privacyverklaring op de volgende link https://www.brivo.com/services-privacy/.

De Website kan links naar andere websites bevatten. De privacyverklaringen van die websites bepalen de informatiepraktijken en de inhoud van die websites. Brivo raadt u aan om de privacyverklaringen van andere websites te bekijken om hun informatiepraktijken beter te begrijpen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het volgende: 

 • Persoonlijke informatie die wij via de Website verzamelen.
 • Persoonlijke informatie die wij over u verzamelen in het kader van een interactie met u, zoals wanneer u met ons in contact treedt als klant, potentiële klant, verkoper, dienstverlener, potentiële partner, partner, sollicitant, consultant, contractant of andere derde in verband met de werking van onze activiteiten in het algemeen. Dit omvat verkoop-, marketing-, zakelijke contact- en/of registratieactiviteiten die door Brivo worden uitgevoerd.

Collectief wordt dit beschouwd als “Bezoekersgegevens”.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in dit Privacybeleid, dient u geen toegang te krijgen tot, te browsen op of gebruik te maken van een Website of via een Website Bezoekersgegevens aan Brivo te verstrekken.

Verzameling en gebruik van Bezoekersgegevens

Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

Brivo verzamelt de persoonlijke informatie die nodig is om ons in staat te stellen te reageren op uw verzoeken om onze producten en services. Wanneer u onze Website gebruikt, formulieren invult, een demo plant, reageert op een enquête, een applicatie van een partner invult, solliciteert naar een vacature bij ons, contact met ons opneemt of op een andere manier met ons bedrijf interacteert, verzamelen wij gewoonlijk persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en alle andere informatie die u optioneel verstrekt en die ons in staat stelt om te reageren zoals aan u gevraagd.

U kunt ervoor kiezen geen persoonlijke informatie te verstrekken door (i) deze niet op de Website in te vullen of anderszins niet te verstrekken indien daarom wordt gevraagd (ii) bepaalde analysetechnologieën uit te schakelen, zoals hieronder beschreven, en (iii) uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd

Informatie die wij automatisch verzamelen:

Wij verzamelen informatie over uw gebruik van de Website via het gebruik van algemeen gebruikte technologieën voor het verzamelen van informatie, zoals cookies en webbakens (“Navigatie-informatie over de Website”). Wij maken ook gebruik van bepaalde webanalyse-instrumenten van derden om Navigatie-informatie over de Website te verzamelen en aan ons te verstrekken. Navigatie-informatie over de Website omvat standaardinformatie van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal); uw Internet Protocol (“IP”)-adres; en de acties die u op onze website onderneemt, zoals de bekeken pagina’s, aangeklikte links, muisbewegingen, scrollen, informatie over bezochte pagina’s en de inhoud die op de website is bekeken. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw apparaat, zoals apparaattype (desktop, tablet, telefoon), schermresolutie, taal en soortgelijke metadata. Als u zich in Europa bevindt, worden uw IP-adres, toetsaanslagactiviteit en andere persoonlijke informatie die automatisch op de Site wordt verzameld, nooit opgeslagen of gedeeld met derden.

De informatie die wij van onze Website verzamelen (zoals domeinnaam, aantal hits, bezochte pagina’s en duur van de gebruikerssessie) kan worden gecombineerd om te analyseren hoe onze websites worden gebruikt en hoe deze kunnen worden verbeterd. In sommige gevallen gebruiken wij cookies om informatie te verzamelen in verband met toekomstige bezoeken aan onze Website, om u te herkennen als een eerdere bezoeker, of om uw activiteit op onze Website te volgen.

U hoeft de mogelijkheid om cookies te accepteren in uw browser niet te hebben ingeschakeld om onze Website te bezoeken. U kunt cookies desgewenst weigeren door uw browser zo in te stellen dat 1) cookies automatisch worden geweigerd of 2) u de keuze hebt om de plaatsing van cookies van de Website te weigeren of te accepteren. 

Indien u een kopie wenst te ontvangen van, een correctie wenst aan te brengen in, of een verzoek wenst in te dienen tot verwijdering van de gegevens die door Brivo of onze derden zijn verzameld, kunt u contact opnemen met Brivo via privacy@brivo.com of ons bellen op + 1 301 664 5242. Als u in Europa bent, kunt u ons ook bereiken op +31 20 8880980.

Online advertenties

Wij leveren geen online advertenties van derden op onze Website, maar wij kunnen gebruik maken van externe reclamebedrijven om advertenties voor onze services te leveren wanneer u andere websites bezoekt en gebruikt, op basis van de informatie met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze Website, alsmede informatie die wij van derden ontvangen. Om dit te doen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie op uw browser plaatsen of herkennen tijdens uw bezoek aan de Website.

Hoe wij uw informatie gebruiken

Wij gebruiken uw informatie alleen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen informatie die wij verzamelen combineren met informatie uit externe bronnen. Wij kunnen uw informatie gebruiken om:

 • Het gebruik van onze Diensten aan u en anderen te promoten of om u marketingsmateriaal te sturen
 • Nieuws- en informatieberichten te verspreiden naar e-mailadressen waarop men is ingeschreven (inclusief een link om zich uit te schrijven)
 • Uw feedback over onze Website te verkrijgen
 • Statistische analyse van gebruikersgedrag en -activiteit en verbetering van de Website of services  
 • Met u te communiceren en klantenondersteuning te bieden
 • Uw toestemming te verkrijgen voor een specifiek gebruik
 • Sollicitaties voor tewerkstelling bij Brivo te evalueren

Met wie wij uw informatie delen 

Brivo kan informatie die u aan ons verstrekt of die wij op de Website verzamelen, delen of overdragen.

Bedrijfsgebonden overdrachten. Brivo kan uw informatie delen met andere bedrijven die we overnemen, door wie we worden overgenomen of waarmee we fuseren of samenwerken. 

Dienstverleners. Wij kunnen informatie overdragen aan derden die wij contracteren om onze activiteiten te ondersteunen, met inbegrip van het onderhouden en beheren van onze eindgebruikersinformatie.

Naleving van de wetten. Brivo kan bepalen dat we uw informatie moeten delen met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties om te voldoen aan de wet of het juridische proces.

Bescherming onze rechten. Brivo kan uw informatie delen om onze rechten en eigendommen te beschermen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie delen indien wij van mening zijn dat dit misbruik of ongeoorloofd gebruik van de Website zal voorkomen, de persoonlijke veiligheid of eigendom van onze gebruikers of het publiek zal beschermen, of in het geval van een faillissementsprocedure.

Gegevenslocatie en -garanties

Brivo slaat alle Bezoekersgegevens op in de continentale Verenigde Staten. Brivo onderhoudt een uitgebreid, schriftelijk informatiebeveiligingsprogramma dat administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen bevat die zijn ontworpen om ongeoorloofde toegang tot Bezoekersgegevens te voorkomen. Aangezien echter geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons bezorgt, niet garanderen.

Verantwoordingsplicht voor de verdere overdracht van persoonsgegevens 

Tenzij hierin anders is bepaald, kan Brivo persoonlijke informatie delen met derden in verband met de werking van ons bedrijf en in overeenstemming met het doel waarvoor de persoonlijke informatie werd verzameld. Tenzij toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, onderhoudt Brivo schriftelijke contracten met deze derden en eist Brivo dat zij ten minste hetzelfde niveau van privacybescherming en beveiliging bieden als vereist door de Privacyshield-principes. Voor zover in deze beginselen is bepaald, is Brivo verantwoordelijk en aansprakelijk indien een derde die zij inschakelt om namens haar persoonlijke informatie te verwerken, dit doet op een wijze die niet in overeenstemming is met de Privacyshield-principes, tenzij Brivo bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade.

Bewaring van gegevens

Brivo bewaart Bezoekersgegevens in overeenstemming met ons beleid en onze praktijken inzake gegevensbewaring. Hoe lang we uw informatie bewaren, hangt af van een aantal factoren, waaronder het type informatie. In het algemeen bewaren wij persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor ons bedrijf. Na die periode zullen wij ze verwijderen.

Gegevensincidenten

Als Brivo zich bewust wordt van ongepaste toegang, ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van Bezoekersgegevens (een “Gegevenslek”), zal Brivo de feiten van het Gegevenslek analyseren in de context van toepasselijke wetten, voorschriften, beleidsregels en contractuele verplichtingen om het juiste meldingsproces te bepalen. Brivo zal tijdig meldingen doen nadat het zich bewust is geworden van een Gegevenslek en commercieel redelijke stappen ondernemen om de schade te minimaliseren en verdere risico’s voor Bezoekersgegevens te beperken.

Privacyshield-verbintenis

Brivo voldoet aan het EU-U.S. Privacy Shield Framework en Swiss-U.S. Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie die vanuit de Europese Unie en Zwitserland worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Brivo heeft aan het Ministerie van Handel gecertificeerd dat het zich houdt aan de Privacy Shield-beginselen.Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacyshield-principes, zijn de Privacyshield-principes van toepassing. Voor meer informatie over het Privacyshield-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/

Handhaving door de U.S. Federal Trade Commission (VS Federale Handelscommissie)

De verbintenissen van Brivo in het kader van het Privacyshield zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de United States Federal Trade Commission

Geschillenbeslechting

In overeenstemming met de Privacyshield-principes verbindt Brivo zich ertoe om klachten over onze verzameling of ons gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de EU met vragen of klachten over ons Privacyshield-beleid dienen eerst contact op te nemen met Brivo via: privacy@brivo.com of door ons te bellen op +31 20 8880980 (Nederland) of + 1 301 664 5242 (VS).

Brivo heeft zich er verder toe verbonden onopgeloste Privacyshield-klachten door te verwijzen naar JAMS, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Indien u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of indien wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact met ons op of ga naar https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De services van JAMS worden u gratis aangeboden. Als Brivo noch onze leverancier van geschillenbeslechting uw klacht oplost, hebt u de mogelijkheid om een bindende arbitrageprocedure te starten via het Privacyshield-panel.

Personen hebben de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op bindende arbitrage voor klachten in verband met de naleving van het Privacyshield die niet door een van de andere Privacyshield-mechanismen zijn opgelost. Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van het Privacyshield ophttps://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Gebruikers uit de Europese Economische Ruimte

Wettelijke basis voor Verwerking. Als u een persoon bent die in de Europese Economische Ruimte (“EER”) woont, verzamelen en verwerken wij alleen informatie over u als wij daarvoor een wettelijke basis hebben volgens de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie. De wettelijke basis hangt af van de manier waarop u de Website gebruikt:

 • Wij moeten de informatie verzamelen en gebruiken om u onze services te kunnen verlenen;
 • Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet door uw gegevensbeschermingsbelangen wordt tenietgedaan), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de services op de markt te brengen en te promoten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen; of
 • U geeft ons toestemming om dit voor een specifiek doel te doen.

Als u ons toestemming hebt gegeven om informatie over u voor een specifiek doel te gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van mening te veranderen, maar dit zal geen invloed hebben op de verwerking die al heeft plaatsgevonden. Als wij uw informatie gebruiken omdat wij of een derde (bijv. uw werkgever) daar een legitiem belang bij hebben, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dat in sommige gevallen kan betekenen dat u niet langer gebruikmaakt van de services. 

Hoe krijgt u toegang tot of controle over uw informatie – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) verleent personen die in de EER wonen bepaalde rechten met betrekking tot hun informatie. Deze omvatten het recht om een kopie van uw informatie te vragen, om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw informatie (inclusief voor marketingsdoeleinden), om de verwijdering of beperking van uw informatie te vragen, of om uw informatie in een gestructureerd, elektronisch formaat te vragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres in de paragraaf Contact hieronder.

De AVG bepaalt dat wij uw verzoeken in bepaalde gevallen mogen beperken of weigeren. Bijvoorbeeld, indien het inwilligen van uw verzoek zou leiden tot de onthulling van informatie over een andere persoon, of indien u vraagt om informatie te verwijderen die wij op grond van dwingende legitieme belangen moeten bewaren, onder meer zoals vereist door de wet. U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar u vindt dat uw rechten zijn geschonden, als u zich zorgen maakt over uw rechten.

Andere internationale gebruikers

Indien u een consument bent die de Website bezoekt vanuit Azië, of vanuit een andere regio met wet- of regelgeving inzake het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonsgegevens die afwijkt van de Amerikaanse wetgeving, betekent uw voortgezet gebruik van de Website, die valt onder de Amerikaanse wetgeving en deze voorwaarden, dat u instemt met de overdracht van uw informatie naar de VS.

Privacy van kinderen

Omdat de bescherming van de privacy van jonge kinderen bijzonder belangrijk is, verzamelen of bewaren wij niet bewust informatie van of over personen jonger dan 13 jaar. Geen enkel deel van onze Website is gestructureerd om iemand onder de leeftijd van 13 jaar aan te trekken. Indien u jonger bent dan 13 jaar, dient u de Website op geen enkel moment en op geen enkele manier te gebruiken of te bezoeken. Indien wij vernemen dat persoonlijke informatie van personen jonger dan 13 jaar op de Website is verzameld zonder geverifieerde ouderlijke toestemming, zullen wij gepaste stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen.

Contact Informatie

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of indien u toegang wenst tot of een update, wijziging of verwijdering wenst van persoonlijke informatie die wij beheren, kunt u dit doen door contact op te nemen met:

Brivo Privacy Officer

Brivo Systems LLC

7700 Old Georgetown Road, Suite 300

Bethesda MD, 20814 USA

privacy@brivo.com

+1 301-664-5277 (VS)

+31 20 8880980 (Nederland)

UW CALIFORNISCHE PRIVACYRECHTEN (ALLEEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË)

Als u een inwoner bent van Californië, kan de Californische wet u extra rechten geven met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Voor meer informatie over uw Californische privacyrechten kunt u terecht op de pagina met onze CCPA Privacyverklaring

Wijzigingen in dit Privacy- en Beveiligingsbeleid

Brivo behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, maar zal u waarschuwen dat er wijzigingen zijn aangebracht door op dit Privacybeleid de datum aan te geven waarop het voor het laatst werd bijgewerkt. Indien wij een wezenlijke update doorvoeren, kunnen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat de update van kracht wordt, bijvoorbeeld door een opvallende kennisgeving op onze Site te plaatsen of door contact met u op te nemen via het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van onze verzameling, verwerking en uitwisseling van Bezoekersgegevens.