Gebruiksvoorwaarden

 

1. Algemeen

Brivo Systems LLC en haar dochterondernemingen (“Brivo”) heten u welkom op de Brivo-websites die naar deze gebruiksvoorwaarden verwijzen (elk een “Brivo Website” en gezamenlijk de “Brivo Websites”). In deze gebruiksvoorwaarden verwijst de term “Brivo Websites” naar elk van deze websites en de services die op deze Brivo-sites worden aangeboden.  De Brivo Websites kunnen websites bevatten waarvoor u zich moet registreren en een account moet aanmaken (indien van toepassing, een “Brivo Account”) om toegang te krijgen tot dergelijke websites, waaronder de websites Brivo University en Brivo Dealer Portal. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, omdat ze een bindende overeenkomst vormen tussen u en Brivo.

2. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker:

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang, bezoeken en gebruik van de Brivo Websites. Door u toegang te verschaffen tot de Brivo Websites of door u te registreren voor een Brivo Account, bent u onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle Gebruiksvoorwaarden, moet u de Brivo Websites niet openen, bezoeken of eraan deelnemen. Er kunnen bepaalde Brivo Websites of delen daarvan zijn waar de toegang en/of het gebruik onderworpen is aan vereisten om in aanmerking te komen en/of specifieke of aanvullende gebruiksvoorwaarden omvatten, in aanvulling op die welke hier zijn uiteengezet (“Aanvullende gebruiksvoorwaarden”). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op Brivo-producten en services die door Brivo worden verkocht en, als u een geautoriseerde reseller van Brivo bent, de voorwaarden van uw verdelersovereenkomst met Brivo. Als er een conflict is tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een van de Aanvullende gebruiksvoorwaarden, dan zijn de Aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van en toegang tot die specifieke Brivo Website of een deel daarvan. Als u een van de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt uw toestemming om de Brivo Website te gebruiken automatisch beëindigd. Brivo behoudt zich het recht voor om de Brivo Websites of delen ervan en/of deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Brivo zal alle gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de Brivo Websites bekendmaken. Brivo kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en services of uw toegang beperken tot delen van de Brivo Websites zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. U dient de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op dergelijke wijzigingen. Brivo kan, maar is niet verplicht, u van dergelijke wijzigingen op de hoogte te brengen. Wanneer u de Brivo Websites blijft gebruiken nadat Brivo dergelijke wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden heeft bekendgemaakt (ongeacht of Brivo u afzonderlijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte heeft gesteld), geeft u daarmee aan dat u deze wijzigingen erkent en ermee instemt door de herziene Gebruiksvoorwaarden te zijn gebonden. Brivo is niet aansprakelijk jegens u of derden voor claims of acties die voortvloeien uit of het gevolg zijn van uw toegang tot, gebruik van, bezoek aan of deelname aan de Brivo Websites of voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Brivo Websites of delen daarvan, of opschorting of beëindiging van uw toegang tot uw Brivo Account.

3. Registratie en geschiktheid:

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om een Brivo Account te hebben waarmee u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde Brivo Websites. Indien u een Brivo Account wenst, dient u actuele, nauwkeurige en volledige informatie over uzelf te verstrekken tijdens het registratieproces van het account. Door een Brivo Account aan te maken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden zoals die door en tussen Brivo en u zijn aangegaan. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Brivo Account wachtwoord en account en aanvaardt alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. Niemand jonger dan 13 jaar mag de Brivo Websites gebruiken of zich registreren voor een Brivo Account. Ouderlijke toestemming is vereist voor een persoon tussen 13 -18 jaar om zich te registreren voor een Brivo Account of om de Brivo Websites te gebruiken.

U moet alle aan Brivo verstrekte accountinformatie bijhouden en onmiddellijk bijwerken om deze informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden. Brivo behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde Brivo Websites of delen ervan aan iedereen te weigeren, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook. Als u een Brivo Account hebt, gaat u ermee akkoord dat Brivo, of derden die namens Brivo optreden, u per e-mail, sms of op een andere manier belangrijke informatie en mededelingen over de Brivo Websites kunnen sturen op basis van de informatie die u aan Brivo hebt verstrekt. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ongeldig waar dit bij wet verboden is en het recht op toegang tot de Brivo Websites wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken. U stemt ermee in dat indien u in een dergelijk rechtsgebied gaat wonen, u onmiddellijk alle gebruik van en toegang tot de Brivo Websites zult staken.

4 . Gedrag:

U mag de Brivo Websites niet gebruiken op een manier die wetten overtreedt, inbreuk maakt op iemands rechten, aanstootgevend is of een van de Brivo-sites of de functies ervan verstoort. Als Brivo (naar eigen goeddunken) bepaalt dat u ongepast hebt gehandeld, behoudt Brivo zich het recht voor om uw Bijdragen te verwijderen, uw Brivo Account te beëindigen of op te schorten, uw gebruik van de Brivo Websites te beëindigen of op te schorten en alle passende juridische stappen te ondernemen. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor al uw activiteiten tijdens uw deelname aan de Brivo Websites, met inbegrip van alles wat u bijdraagt. U bent ook verantwoordelijk voor eventuele acties die u onderneemt op basis van informatie of advies die u via de Brivo Websites (inclusief Brivo University) ontvangt. Zoals bij elke communicatiedienst moet u uw eigen gezond verstand gebruiken bij het evalueren van of handelen naar informatie die via de Brivo Websites wordt verstrekt.

5. Bijdragen:

Er kunnen mogelijkheden zijn voor u als Brivo Account-houder om actief deel te nemen door het creëren, verstrekken, delen en uploaden van informatie naar de Brivo-sites, zoals opmerkingen, ideeën of suggesties voor nieuwe of verbeterde softwareproducten, services, technologieën, functies, productnamen, gegevens, artikelen, documenten, discussieforumdraden, blogbijdragen, computercode, of andere gegevens, materiaal of informatie (individueel en collectief “Bijdragen”).

6. Bijdragen, eigendom, rechten en verantwoordelijkheden:

Brivo maakt geen aanspraak op de eigendom van Bijdragen die u of andere gebruikers op de Brivo Websites plaatsen, uploaden, indienen of anderszins verstrekken. Echter, door het verstrekken van Bijdragen verleent u aan Brivo en haar werknemers, agenten, gebruikers, licentiehouders en rechtverkrijgenden op grond van alle intellectuele, industriële en eigendomsrechten een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, kosteloze, royalty-vrije, onherroepelijke licentie om dergelijke Bijdragen te gebruiken, te reproduceren, te maken, te laten maken, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, er afgeleide werken van te maken en deze Bijdragen anderszins volledig te exploiteren voor alle doeleinden. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of beschikt over alle noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten op de Bijdragen en dat uw Bijdragen geen inbreuk maken op intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten van anderen. Door het uploaden van Bijdragen naar de Brivo Websites verklaart en garandeert u dat u geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige, illegale of onwettige code uploadt die is ontworpen om de functionaliteit van software of hardware te onderbreken, te vernietigen of te beperken. U erkent en stemt ermee in dat alle Bijdragen op niet-vertrouwelijke basis worden verstrekt, niettegenstaande enige aanduiding of notatie van vertrouwelijkheid. Alle Bijdragen zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en Brivo behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, alle Bijdragen die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden te verwijderen. Voor alle duidelijkheid, Brivo heeft echter geen verplichting om Bijdragen te controleren of te verwijderen, en Brivo aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor Bijdragen die onder gebruikers worden gedeeld.

7. Websites, inhoud, producten en services van derden:

De Brivo Websites kunnen links naar websites en toegang tot inhoud (waaronder meningen, adviezen, verklaringen en advertenties), producten en services van derden (gezamenlijk “Inhoud van derden”) bevatten. Deze links zijn beschikbaar via de Brivo Websites louter voor het gemak, voor informatieve doeleinden en het opnemen van dergelijke links vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling. U gaat ermee akkoord dat Brivo niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke Inhoud van Derden. Raadpleeg het beleid van andere websites met betrekking tot privacy en andere onderwerpen voordat u ze gebruikt. U begrijpt dat u alle risico’s draagt die verbonden zijn aan de toegang tot en het gebruik van dergelijke Inhoud van Derden. Indien u ervoor kiest om producten of services van een derde te kopen, is uw relatie rechtstreeks met die derde. U gaat ermee akkoord dat Brivo niet verantwoordelijk is voor: (a) de kwaliteit van producten of diensten van derden; of (b) de nakoming van de voorwaarden van uw overeenkomst met een verkoper van derden, waaronder de levering van producten of diensten en garantieverplichtingen met betrekking tot gekochte producten of diensten. U gaat ermee akkoord dat Brivo niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die u zou kunnen oplopen door om te gaan met een derde.

8. Disclaimer:

BRIVO HEEFT GEEN BIJZONDERE RELATIE MET OF FIDUCIAIRE PLICHT TEN OPZICHTE VAN U. DE BRIVO WEBSITES EN ALLE INHOUD VAN DE BRIVO WEBSITES WORDEN AANGEBODEN OP EEN “ALS IS” EN “ALS BESCHIKBAAR” BASIS. BRIVO EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. BRIVO EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT DE BRIVO WEBSITES OF DE INHOUD VAN DE BRIVO WEBSITE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE SITES ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN, DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE BRIVO WEBSITES OF ENIGE BRIVO WEBSITE CONTENT ACCURAAT, VOLLEDIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, OF DAT DE KWALITEIT VAN ENIGE INHOUD VAN DE BRIVO WEBSITES DIE DOOR U VIA DE BRIVO WEBSITES IS VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN. ELKE INHOUD VAN DE BRIVO WEBSITES DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE BRIVO WEBSITES GEBEURT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. BRIVO EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN BIJDRAGEN EN ANDERE SERVICES.

9. Beperking van aansprakelijkheid:

IN GEEN GEVAL ZAL BRIVO OF EEN VAN HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, PARTNERS OF FILIALEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE OPGELOPEN DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, INCIDENTELE SCHADE EN GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT (A) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE BRIVO WEBSITES OF DE INHOUD VAN ENIGE BRIVO WEBSITE; (B) UW VERTROUWEN OP DE INHOUD VAN DE BRIVO WEBSITE, (C) DE BEËINDIGING OF OPSCHORTING DOOR BRIVO VAN UW TOEGANG TOT DE GEHELE OF EEN DEEL VAN EEN BRIVO WEBSITE, (D) VOOR GEGEVENSVERLIES OF KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; OF (E) VOOR ELKE ZAAK BUITEN DE CONTROLE VAN BRIVO, GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN OF BRIVO NU WEL OF NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIVO VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE BRIVO WEBSITES, DE INHOUD VAN DE BRIVO WEBSITES OF UW GEBRUIK VAN BIJDRAGEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE (HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, INBREUK OF GARANTIE OF ANDERSZINS), ZAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HONDERD US DOLLAR (US$ 100). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN. BIJGEVOLG IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. IN DE MATE DAT BRIVO, DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEN IMPLICIETE GARANTIE MAG ONTKENNEN OF HAAR AANSPRAKELIJKHEID MAG BEPERKEN, ZAL DE OMVANG VAN DE DUUR VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE EN DE OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIVO HET MINIMUM ZIJN DAT ONDER DERGELIJKE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN.

10. Schadeloosstelling:

Indien Brivo en aan Brivo gelieerde ondernemingen en elk van hun respectieve eigenaren, directeuren, managers, functionarissen, agenten en werknemers (gezamenlijk “Brivo Partijen”) aansprakelijk zouden zijn jegens een derde partij als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden (of aanvullende gebruiksvoorwaarden), (b) uw gebruik van een Brivo Website, of (c) uw Bijdragen of alles wat u uploadt of toegankelijk maakt via een Brivo Website, gaat u ermee akkoord deze Brivo Partijen te vrijwaren en te vrijwaren van een dergelijke aansprakelijkheid, en van alle verlies, claims, kosten, eisen, schulden en oorzaken van actie in verband hiermee, met inbegrip van redelijke advocaatskosten en uitgaven.

11. Privacy- en Beveiligingsbeleid:

Voor een beschrijving van de privacypraktijken van Brivo met betrekking tot haar algemene bedrijfspraktijken en het gebruik van de Brivo Websites verwijzen wij u naar het Privacy- en beveiligingsbeleid van Brivo.

12. Toepasselijk recht; Bevoegde rechtbank:

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Maryland, VS (met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken), zonder rekening te houden met de regels inzake wetsconflicten die zouden kunnen leiden tot de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied dan de staat Maryland, VS. Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbanken in de staat Maryland, en u stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken voor de doeleinden van een dergelijk geschil, controverse of claim, en doet afstand van elk bezwaar daartegen.

13. Auteursrechtbeleid/Digital Millennium Copyright Act (Digitale millenniumwet inzake auteursrecht):

U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal waarop andere eigendomsrechten rusten, plaatsen, wijzigen, verspreiden of op enigerlei wijze reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht op dergelijk materiaal. Brivo kan een account beëindigen, de toegang tot een website of dienst ontzeggen, of een gebruiker afsluiten van wie wordt beweerd dat hij het auteursrecht of eigendomsrecht van een ander heeft geschonden. Zonder het voorgaande te beperken, als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere rechten zijn geschonden, kunt u onze Aangewezen agent hiervan schriftelijk in kennis stellen met de volgende informatie: Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander belang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarvan u beweert dat het geschonden is; een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden is zich bevindt op onze sites, netwerken of andere opslagplaatsen; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Onze Aangewezen agent voor kennisgeving van claims inzake inbreuk op het auteursrecht kan als volgt worden bereikt:

Brivo Systems LLC

770 Old Georgetown Road 

Suite 300 

Bethesda, Maryland 20814

USA

legal@brivo.com

Attn: Chief Operating Officer, DMCA Complaint.

Indien het betwiste materiaal werd geplaatst door een derde die via redelijke inspanningen kan worden geïdentificeerd, zal Brivo de derde op redelijke wijze op de hoogte brengen van de aanklacht. Indien de derde reageert met een geldige tegenkennisgeving, zal Brivo u een kopie bezorgen zodat u alle andere stappen kunt ondernemen die u passend acht.

Copyright © 2020 Brivo Systems LLC. Alle rechten voorbehouden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2020.